注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

修行

在每一个平凡的日子里,找到那一片属于自己的风景。

 
 
 

日志

 
 

三年级语文一至四单元看拼音写词语练习卷  

2009-11-02 19:45:47|  分类: 题海拾贝 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

三年级语文一至四单元看拼音写词语练习卷 - baili-bl - 小鱼们的家

 第 一 课   

tuī kāi     bō làng         qīng qīng       piāo dàng      

(    )   (     )        (     )   (      )

yú kuài     dǎo yìng       shuāng jiǎng    sǎ zài

(      )(       )     (         )  (    )

huǒ bàn      qiāo qiāo     huán rào     ān pái      

(      )  (        )   (      )  (     )      

 bái tǎ           sì zhōu            lǜ shù hóng qiáng      

 (    )       (      )       (                   )       

 第 二 课

cí diǎn       bō tāo         qíng jǐng       cí yǔ   

(    )     (     )      (        )    (      )

 yán shí    shēng yīn     tū rán      shān bēng dì liè

(      )(       )   (      )     (             )

jīng tāo pāi àn     yì wèi shēn cháng    jiāo yáng sì huǒ

 (            )   (              )    (            )

 第 三  课

 shí jìng     shuāng yè        gū sū chéng       hán shān sì      

 (     )    (      )       (        )      (       )

zhōng shēng        tíng bó         fā chóu

(        )     (      )       (     )

第 四 课

fèng xiàn       féi měi          piāo líng       huí guī        

(      )      (    )         (      )     (     )


zhěng tǐ      shū sòng       zhuó zhuàng     cōng cuì      

(     )     (      )      (       )   (      )

zì jǐ       rǔ zhī          xíng tài gè yì   

(    )    (     )       (           )

练  习一

gēn shēn gù běn    jiāo shù jiāo gēn      gēn shēn yè mào   

(            )   (              )     (           )

yè luò guī gēn      dà yǔ pāng tuó        xī yáng xī xià

(            )   (             )      (            )

 yī fān fēng shùn     cǎo zhǎng  yīng fēi

(              )   (                )

lián mián bù duàn           hú guāng shān sè

(              )          (               )

 第 五 课

 yìng zhào       dùn shí     liǎn páng       rǎn shāo   

(         )   (     )  (       )    (      )

 zàn měi      yín huī     tòu míng       bō wén     

(     )   (      )   (      )   (      )

dà dòu     shān lǐng      máng máng de         yī bì rú xǐ        

(    )  (       )     (          )       (          )

rè nào fēi fán       tǐng  bá         wǔ cǎi bān lán      

(           )      (       )      (             )

qīng chè jiàn dǐ        lè hē ɑ      chén diàn diàn

(             )       (      )    (          )

 第 六  课   

 xiāng qiàn     yǎn yìng     yōu yáng     yuǎn tiào   

(        )  (       ) (       )  (        )

 dàng yàng     cōng lǜ     qīng róu     wéi rào   

(       )  (      )    (      )   (     )

 yóu rú       gé wài   nóng dàn     céng céng dié  dié

(      )  (     )  (      )    (              )

 xīn kuàng shén yí     yè mù chū chuí       lián mián qǐ fú

(               )    (            )     (             )

第 七 课

 zhàn lán       yìng chèn       chún jìng     xióng wěi      

(        )   (       )     (       )   (        )

tòu liàng     duì zhào     míng jié     zhuàng lì    shì xiàn

(      )   (      )  (       ) (        ) (        )

shèng dì       chuāng lián   lán jīng jīng     yī shān ér jiàn   (      )    (         )  (         )   (            )

练习二

gāo táng guǎng shà   yù yǔ qióng lóu    cuò luò yǒu zhì     

(               )  (            )    (           )

qǔ jìng tōng yōu    qiān yán jìng xiù     wàn hè zhēng liú      

(             )   (              )    (             )

mù bù xiá jiē         měi bù shèng shōu

(            )      (               )

第 八 课

kě ài          jì zhù         qīn qiè        ní bā          

(      )   (      )     (       )   (      )

lìng yī gè       biǎo miàn       róng qiú       mí huò             

(       )   (      )    (       )    (      )

jīn càn càn      shēng gēn zhǎng yè        jìng xiàng kāi fàng        

(         )  (             )    (             )

yín huā duǒ duǒ     jiàng luò sǎn           fù yǒu

(           )   (           )      (        )

 第 九  课

 mài zǐ        shí pǐn       bǎo cún       bài fǎng    yī fèn   

 (      )  (       )  (        )  (      ) (     )

fáng zhǐ fǔ mō    cōng míng   huáng càn càn    pò bù jí dài(            )(          ) (           ) (           )

第 十  课

 yáo huàng       suí jí       yuán xíng     huǒ yàn   

(        )    (     )  (         ) (        )

 qì chōng chōng     yī jiàn     hún luàn     dāo chā    

(            ) (       ) (       ) (      )

kǎn tóu     shuǐ jīng gōng    zòng shēn     dǒu dòng   

(      ) (          )  (       ) (         )

 hú zuò fēi wéi     xīng fēng zuò làng

(            )  (               )

  练  习 三

chú yīng zhǎn chì       lǎo mǎ shí tú     yú guàn ér rù    


 

qīng cháo ér chū      jī fēi gǒu tiào     láng bēn shǐ tū     


 

 qún lóng wú shǒu     jiǎo tù sān kū


 

第 十  一 课

xìn xīn     shī bài     dǐ kàng     zhàn dòu     huī xīn

(     ) (      )   (      )  (      ) (     )

 dòng yuán     qīn lüè     chéng gōng     dǎ zhàng    

(        )  (      ) (        )  (       )

shòu shāng        hé bìng     shí mò       zhāo shōu

(       )     (      )  (     )   (      )

第 十  二 课

 bài zhàng       jiàn yì        biǎo shì         móu chén    

 (      )   (      )    (        )     (       )

hòu huàn         qū rǔ        chǐ rǔ            yǐ wéi    

(      )     (     )    (        )   (        )

 wú guó         bù yī        dà mǐ           xiāo miè

(       )    (       )   (       )     (     )

 wàn bān wú nài     zhuǎn ruò wéi qiáng    miǎn chú   pú rén

(            ) (                 ) (      ) (     )

 第 十  三  课

 yì cháng     rú guǒ       fēn xī       fā xiàn   

(        )(       )  (       ) (         )

 huǎn bù      qiān kè       yán jiū        zǎi xì     

(       ) (        )  (      )   (         )

 xiào guǒ       xiàn zhuàng     zhěn duàn     yán zhe

(      )  (          ) (         )  (        )

 rěn rǔ fù zhòng     yǐ qū qiú shēn     fā fèn tú qiáng  

(           )  (            )  (              )

 jiù wáng tú cún    wò xīn cháng dǎn       cuī rén fèn jìn      

(             ) (              )  (              )

yǔ yì fēng mǎn         bào chóu xuě hèn     

(             )     (            )

 

 

  评论这张
 
阅读(186)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018